Privacybeleid

De Cultureel Historische Vereniging Ter Aar(verder CHV) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CHV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als CHV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van (oud-)verenigingsleden.

Persoonsgegevens van (oud-)verenigingsleden worden door CHV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Ledenadministratie;
–          Contributieheffing;
–          Informatieverstrekking;
–          Uitnodiging voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          Het inschrijfformulier bij inschrijving als verenigingslid.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CHV de volgende persoonsgegevens van u vragen/bewaren:

–          Voornaam;
–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;
–          Telefoonnummer;
–          E-mailadres;
–          Geboortedatum;
–          Bankgegevens;
–          Geslacht;

Van bestuursleden kan CHV de volgende gegevens vragen:

–          Kopie ID;
–          BSN nummer.

Uw persoonsgegevens worden door CHV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–           Gedurende de periode dat men lid is, daarna worden de gegevens bewaard in
het archief.

–           Gegevens worden verwijderd op verzoek of na overlijden.

 

Verwerking van persoonsgegevens voor nieuwsbrief en/of verenigingsblad (De Vosholkroniek)

Persoonsgegevens voor de verstrekking van een nieuwsbrief en/of verenigingsblad worden door CHV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Het informeren van de persoon over verenigingszaken.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CHV de volgende persoonsgegevens van je gebruiken:

–          Voornaam;
–          Tussenvoegsel;
–          Achternaam;
–          Adres;
–          Woonplaats
–          E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door CHV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          dat men als verenigingslid aangemeld is.

 

Verwerking van (persoons)gegevens van (mogelijke) sponsoren

(Persoons)gegevens van (mogelijke) sponsoren worden door CHV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–           Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte
contacten;

–           Werving van sponsoren;- Innen van sponsorgelden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CHV de volgende (persoons)gegevens van een (mogelijke) sponsor vragen:

–          Voornaam;
–          Tussenvoegsel;
–          Achternaam;
–          Telefoonnummer;
–          E-mailadres.
–          Bankgegevens.

Uw (persoons)gegevens worden door CHV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–          Gedurende de periode dat men gezien wordt als een (mogelijke) sponsor.

 

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw (persoons)gegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Bewaartermijn

CHV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–           Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen
bij fysieke of technische incidenten;

–           We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

–           Onze bestuursleden/werkgroepen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van ju ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Cultuur Historische Vereniging Ter Aar
Secretaris: Petra Vermeulen