Fotografie en Film

Werkgroep Fotografie en Film
Hans Bervoets

Wat de werkgroep doet….
Er is de afgelopen tijd weer veel werk verzet door de fotowerkgroep: een enthousiast team, dat op (on)geregelde tijden bijeen komt.
Hans Bervoets is als lid van de werkgroep en bestuurslid ons doorgeefluik naar het bestuur.
Betsie van Hameren is een zeer waardevolle kracht en initieert heel veel ideeën en voert die ook mede uit.
Wil Hölscher is de man achter de glasplaten, de dia’s en de foto’s. Hij tovert ze – zoveel als mogelijk is- om in prachtige plaatjes.
George Reurings verricht, daar waar nodig is diverse hand- en spandiensten en onderhoudt Facebook,  de fotobeeldbank en de klassenfoto’s beeldbank.
Wim van Eijk en Karel Snijders zijn de freelancers; ze zijn geen lid van de werkgroep, maar verrichten ontzettend veel ondersteunende arbeid in het kader: ‘u vraagt: wij draaien’.
Door een subsidie van het Stimuleringsfonds van de Rabobank is de werkgroep eigenaar geworden van een prachtige scanner, waarmee niet alleen documenten en foto’s, maar ook glasplaten, negatieven en dia’s gescand kunnen worden.
Vele honderden van die glasplaten, negatieven en dia’s zijn inmiddels gescand en gedigitaliseerd.
Met veel plezier wordt er gewerkt aan de verfijning en verfraaiing van het eindproduct; tevens worden de nieuwe verworvenheden geïnventariseerd en doelmatig opgeslagen.
Andere werkzaamheden van de werkgroep is jaarlijks het verzorgen van een tentoonstelling in het museum.
Hoogtepunten waren de brandweertentoonstelling, de onderwijstentoonstelling en die over de verdwenen Ter Aarse middenstand.
Tenslotte wordt het totale beeldbestand van ons museum kritisch bekeken en opnieuw in thema’s ingedeeld en opgeborgen.
Met heel veel plezier gaat de werkgroep met hun ondersteunende leden het nieuwe jaar in.
Er is (gelukkig) nog héél veel werk aan de winkel en als u ons van historisch beeldmateriaal -al dan niet in bruikleen, of als donatie- wilt blijven voorzien, gaan wij nog graag een tijdje met ons werk door.