Verslag jaarvergadering 2015

In de algemene ledenvergadering van 8 maart 2016 is het jaarverslag van 2015 en de financiële stukken goed gekeurd.
Hieronder vindt u de tekst.

VERSLAG van de jaarvergadering Cultuur Historische Vereniging, gehouden op woensdag  1 april 2015

1.    Opening
De voorzitter, de heer Vonk, opent de vergadering.
Dames en Heren,
Hartelijk welkom op onze jaarvergadering hier in ons Cult.Hist Museum.
Bijzonder welkom aan de heer Jan Dierdorp, uit Alphen aan den Rijn, die na de pauze een lezing zal verzorgen die in het tekenstaat van het oorlogsgebeuren 1940 1945 een  onderwerp dat prachtig aansluit bij de tentoonstelling Oorlog en Vrede.
Wij hebben bericht van verhindering ontvangen van de heren Hoogendoorn en Van der Hoorn.
Vandaag op de eerste dag van april zijn we zo als gebruikelijk bijeengekomen voor onze jaarvergadering.
Onze vereniging heeft in het afgelopen jaar wederom getoond dat er nog volop leven zit in de historie van Ter Aar. Op recreatief gebied ontdekken we dat steeds meer mensen ons museum aandoen voor een bezoek en dat scholen van buiten de gemeente  die de recreatie voorzieningen in onze gemeente bezoeken ons museum  bij deze uitstapjes weten te vinden. Jammer is het dat de plaatselijke onderwijs instellingen het afgelopen jaar volledig verstek hebben laten gaan. Maar met de nieuwe tentoonstelling die nu te zien is in het museum zal dat wellicht veranderen.
Onze vereniging zou met betrekking tot de PR best nog wat versterking willen en kunnen gebruiken. Want wij ontdekken dat het soms moeilijk is met activiteiten uitgebreid in de pers te komen, hetgeen soms gezien de vele uren die er ingestoken zijn om zaken te regelen en te organiseren heel jammer is.
Het museum ziet er schitterend uit. Enkele keren per jaar wordt er door de vrijwilligers een schoonmaak avond gehouden. Die avonden zijn heel gezellig maar ook heel productief en er is voor elk wat wils te doen. Lichte klusjes maar ook soms kleinen aanpassingen aan het museum of iets dergelijks. Hiermee gaan we in het komende jaar zeker door.
In de expositieruimte heeft dit jaar een aantal prachtige tentoonstellingen gestaan die zeer succesvol waren en uitstekend werden bezocht. Na de sluiting  in januari van de tentoonstelling van de Gooise schilder Bob ten Hoope startte we het jaar met  de tentoonstelling van verzamelingen.
Deze werd in april gevolgd met de tentoonstelling Verdwenen middenstand uit de kernen Langeraar, Korteraar en Aardam. Twee oud vakgenoten  (Nico Vuyk en Jan Wildenburg) gaven op 4 april de aftrap. Het werd een feest van herkenning voor zeer vele. Wat werden er een herinneringen naar bovengehaald bij het vele fotowerk dat hierbij te zien was.
Op 23 augustus werd met het doorknippen van een elektrische hoogspanningskabel door de heer Joop Kranenburg, de tentoonstelling 100 jaar elektriciteit tentoonstelling  geopend. In deze tentoonstelling werd de snelle ontwikkeling van onze techniek duidelijk naar voren gebracht.
De laatste tentoonstelling van 2014  die onlangs pas werd beëindigd was ook heel speciaal.   “de teerling is geworpen”: Een grote reeks van spellen die bijeen zijn gebracht door William Akerboom was in ons museum op schitterende wijze opgesteld.
Tevens was er een presentatie van de spellen specialist Fred Horn bij te wonen, werden er speciale weekenden aan het spel monopolie besteed en werd het eerste “mens erger je niet” toernooi van Ter Aar gehouden.
Ondanks de wat tegenvallende bezoekers aantallen was dit een groot succes met als kampioen van Ter Aar onze Betsie van Hameren.
Voor deze tentoonstelling werd een unieke spellenbox ontwikkeld en geregistreerd. Voor belangstellenden zijn nog enkele boxen beschikbaar. Heeft u hem nog niet draal dan niet en koop voor 4,00 euro zo’n prachtig cadeau.
Dames en heren, zoals u ziet is er het afgelopen jaar veel in ons museum te doen geweest en hebben wij getracht de historie en de cultuur dichter bij de mensen te brengen. We zullen ook in het komende jaar weer ons beste beentje voorzetten om dit doel te bereiken. 26 april 2016 zal het 30 jaar geleden zijn dat ons museum werd geopend. We gaan er vanuit dat volgend jaar o.a. de jaarvergadering in het teken zal staan van dit jubileum. Heeft u nog goede suggesties voor ons dan vernemen we dit graag.
Dit jaar hebben we geen kraam op de braderie ingericht maar de fotowerkgroep heeft in Parola  filmbeelden getoond. De belangstelling was niet heel erg groot. Omdat de zaal van Parola gratis ter beschikking was gesteld, heeft de foto/filmwerkgroep volgens afspraak onlangs een filmmiddag verzorgd. Hier was de opkomst geweldig ruim 150 man bezochten deze gratis middag hetwelk als een goede reclame voor onze vereniging mag worden gezien. Heeft u deze middag gemist en heeft u belangstelling voor historische beelden, dan kan ik u nog melden dat de fotowerkgroep, een aantal videobanden/CD’s geheel heeft gereconstrueerd tot heldere CD’s  met prachtige achtergrond muziek.
Al met al een prachtig jaar. Waarvoor ik vanaf deze plaats de vrijwilligers wil bedanken die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt.
Voorts wil ik nog memorenen dat in het afgelopen jaar het museum met subsidie van het Rabostimuleringsfonds is voorzien van zonnecollectoren en is de fotowerkgroep voorzien van een scanapparaat. Zaken die de vereniging tot verdere bloei zullen brengen.
Het aantal leden van onze vereniging blijft stabiel. ( 270). Door overlijden verliezen we soms wat leden maar toch zien we steeds weer nieuwe aanwas die ons leden bestand op peil houden.
Het aantal bezoekers steeg iets  (858) en  ook het aantal rondleiding nam iets toe  (13 ).
De werkgroepen hebben ieder op hun gebied  weer de nodige activiteiten ontwikkeld.
De Werkgroep de Kagenaar  heeft met de Vrijwilliger de nodige rondvaarten gemaakt.
De redactie van de Vosholkroniek verzorgde een viertal zeer lezenswaardige Kwartaalberichten.
De fotowerkgroep heeft al heel veel werk verricht maar als ik de bestuurskamer binnenkom zie ik ook nog veel laken voor de schaar liggen.  Zo is er in september een nieuwe tentoonstelling  op komst met hopelijk heel veel Ter Aarse bruidsparen en wordt er gewerkt aan een tweetal fotoboekjes over Ter Aar.
De werkgroep archeologie en museum springen in de bres wanneer daar signalen voor zijn.
Zo al met al een bruisende vereniging die op gaat naar het jubileum van 30 jaar Cultuur Historisch museum.
Al met al durf ik te stellen dat  de vereniging bruist van de activiteiten en hopen wij dit met elkaar in het belang van ons nageslacht voort te zetten.
2.    Vaststelling verslag jaarvergadering 13 maart 2014
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.    Bespreking financieel jaaroverzicht
a.    Verslag kascommissie
De heren Van Der Hoorn en Hoogendoorn hebben de financiële stukken bekeken en beoordeeld. Zij gaan akkoord met de opgestelde stukken. De vergadering stemt in met het verslag van de kascommissie.
b. Benoeming nieuw lid kascommissie
In 2016 zullen de heren Jaap Hoogendoorn en Piet van Rijn de kascommissie vormen om te oordelen over de financiële stukken van 2015.
De heer Van der Hoorn wordt bedankt voor zijn werkzaamheden in de kascontrolecommissie.
4. Vaststelling begroting 2016
De penningmeester licht toe.
De zonnepanelen op het dak  van ons museum zullen leiden tot minder energiekosten. Daarnaast is het gehele gebouw voorzien van energiezuinige led-verlichting.
De heer Van Rijn vraagt of er minder geld op de bank staat omdat er minder rente ontvangen is. Dat is niet het geval, het rentepercentage van de bankrekening is naar beneden gegaan.
Vanuit het boekenfonds zullen de uit te brengen twee fotoboekjes bekostigd worden.
De penningmeester krijgt complimenten voor de gevoerde boekhouding.
De vergadering stemt unaniem in met de opgestelde begroting 2016.
5. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar:  William Akerboom.
Hij wordt voor een periode van 3 jaar herbenoemd.
6. Rondvraag
De heer Hans Koeleman zegt dat er halogeen lampjes over zijn. Wie dat wil mag ze mee nemen.
De heer Huub Rekelhof vraagt wanneer de sloot naast het museum uitgebaggerd wordt.
Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven dat dit voor eind 2015 gedaan moet zijn.
Om 20:30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Na de pauze geeft de voorzitter de heer Dierdorp het woord.
De heer Dierdorp geeft een boeiende lezing die betrekking heeft op onze tentoonstelling ‘Oorlog en Vrede’.Financiële stukken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.